biga \\\\\\ Installation | Barcelona | 2019

‘biga’ (beam, in catalan) is a volumetric lighting installation conceived as a site specific artwork for the main space of the gallery, an 8 meters beam that flows from entrance to the back of this ancient printshop. It holds a neon lightened line inside, floating against gravity and playing a 1 second sequence along the path that invites the public to surround the red fluor structure.

‘biga’ és una instal·lació lumínico volumètrica concebuda com una obra específica per a l’espai principal de la galeria, una biga de 8 metres que flueix des de l’entrada fins al  fons d’aquesta antiga impremta. Allotja al seu interior una allargada línia de neons que floten en contra de la gravetat, i emeten una seqüència lumínica d’un segon al llarg del recorregut que convida al públic a envoltar l’estructura de fluor vermell.

02low

01low

03low

04low