Sol \\\\\\ Installation | Madrid | 2019

‘Sol’ is an experimental urban installation based on a gold elements on the floor that reflect the sun and the shadows of the people that cross the main square of Callao. The goal was to question public interaction -specially the gap between what we are used to do and what we can do in public space- when a precious element invaids our path.

‘Sol’ és una instal·lació urbana experimental basada en elements daurats al terra que reflecteixen el sol i les ombres de les persones que creuen la plaça principal de Callao. L’objectiu era qüestionar la interacció pública -sobretot el buit entre el que se sol fer i allò que podem fer a l’espai públic- quan un element preciós envaeix la nostra trajectòria.

01low

02low

03low

04low

05low

06low